Miljövänliga transporter har låg prioritet för svenska företag

Transportsektorn står inför miljöproblem som är väldigt svårlösta. Den praktiska nödvändigheten av både storskalig, småskalig och regelbunden transport är en fundamental byggsten i det moderna samhället. Transporten för dock med sig svåra miljökostnader, bland annat genom stora koldioxidutsläpp.

För att bemöta det här problemet har flera företag i transportbranschen börjat erbjuda mer miljövänliga alternativ till en extra kostnad. Men det är något som väldigt få företag är intresserade av.

En ny undersökning genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola visar exakt hur ovanligt det är att transportinköpare väljer miljövänlig transport. Av de 125 företag som undersöktes var det bara 11 som betalar extra för en transportlösning med förminskad miljöpåverkan.

– Det är alldeles för få och går på tvärs mot de politiska ambitioner som finns om en miljöanpassad transportsektor. Fler företag borde ta ett större ansvar och prioritera miljöanpassade transporter, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Undersökningen heter Transportinköpspanelen och genomförs vartannat år. Den består av en enkätundersökning bland svenska transportinköpare med syftet att öka kunskapen om vilka typer av transportlösningar som är vanligast förekommande inom svensk företagsamhet, samt att hålla koll på om utvecklingar över tid.

I undersökningen från 2012 undersöktes 159 företag, varav bara 5 svarade att de betalade extra för miljövänlig transport. Det är alltså en ökning på strax under 6 procent under de senaste två åren (från 3.1 till 8.8 procent).

– Det är en liten ökning från tidigare undersökning, men fortfarande för få för att göra någon verklig skillnad, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Transportinköpspanelen.

Undersökningen visar också att det finns två faktorer som kan påverka transportinköpare mest i framtiden: högre skatter och mer lagstiftning. Linda Styhre förklarar att företagen väntar sig att politiker ska lagstifta om hårdare miljökrav så att det miljövänliga alternativet också blir det mest lönsamma. Detta är något man kan se spår av, bland annat sedan Trafikverket skärpte kraven på upphandlingar till Euro 4. Men det för sig själv är inte tillräckligt för att påverka marknaden i stort.

- Även om företag, speditörer och kunder har ett ansvar så ligger den största möjligheten till att säkerställa en verklig förändring hos regering och riksdag, säger Linda Styhre.